13.

pl-flag de-flag de-flag

Obelisk upamiętniający przejazd Ignacego Paderewskiego

Der Ignacy Paderewski-Obelisk in Oborniki

The Obelisk commemorating the passage of Ignacy Paderewski

Odsłonięcie obelisku z tablicą nastąpiło w trakcie uroczystości 3-majowych w 1984 r. W ten sposób uwieńczono wieloletnie starania o uczczenie pamięci wielkiego Polaka, który w drodze do Poznania zatrzymał się 28 grudnia 1918 r. w Obornikach. Witali go wtedy tłumnie zgromadzeni przedstawiciele społeczeństwa Obornik. Wiersz powitalny i okolicznościowy zarecytowała wtedy siedmioletnia dziewczynka – Bogumiła Kotecka.

Ona to właśnie w tej uroczystości jako pani Szatkowska, stała się honorowym gościem. Wzięły w niej udział władze  polityczne i administracyjne, Rada Miejsko – Gminna, zakłady pracy oraz rzemiosło. Nie zabrakło dyrektorów szkół i młodzieży, harcerzy, chóru i orkiestry. Przy odsłonięciu tablicy i obelisku, podniosłe i wielce patriotyczne przemówienie poświęcone Ignacemu Paderewskiemu wygłosił przewodniczący Stronnictwa Demokratycznego – Zdzisław Prochowski.

Der Ignacy Paderewski-Obelisk in Oborniki wurde in der Ignacy Paderewski-Straße Nr 76 errichtet. Die feierliche Enthüllung des Obelisken mit einer Gedenktafel fand im Jahre 1984 zum Jubiläum der Verabschiedung der Verfassung vom 3. Mai 1791 statt. Viele Jahre lang unternahmen die Stadteinwohner Bemühungen, den großen polnischen Patrioten zu würdigen. Ignacy Paderewski hielt am 28. Dezember 1918 in Oborniki, am Vortag des Groβpolnischen Aufstands an.

Er wurde von Danzig nach Posen unter britischen Schutz eskortiert. Am 26. Dezember 1918 kam er am Bahnhof in Oborniki an, wo er von der polnischen Stadtbevölkerung enthusiastisch begrüßt wurde. Das damals 7-jährige Mädchen Bogumiła Kotecka rezitierte für Paderewski ein Begrüβungsgedicht.

Sie wurde im Jahre 1984 schon als Frau Szatkowska zum Ehrengast der Veranstaltung zur Enthüllung des Obelisken. Aus diesem Anlass kamen viele Gäste aus Politik, Gesellschaft und Wissenschaft zusammen: Vertreter der Stadtverwaltung, des Stadt- und Gemeinderates, der Produktions- und Gewerbebetriebe. An der feierlichen Enthüllung des Obelisken nahmen auch Schulleiter, Schülervertreter, Pfadfinder-Gruppen, städtische Chöre und Orchester teil. Die feierliche Rede hatte Zdzisław Prochowski, der ehemalige Vorsitzender von der Demokratischen Partei in Polen.

The unveiling of the obelisk with the plaque took place during the May 3rd celebrations in 1984. This crowned many years of efforts to commemorate a great Pole who stopped in Oborniki on his way to Poznań on 28 December 1918. He was then greeted by a crowd of representatives of the Oborniki society. The welcome and occasional poem was recited by a seven-year-old girl - Bogumiła Kotecka.

She was the one who became an honorary guest at this ceremony as Mrs. Szatkowska. It was attended by the political and administrative authorities, the Municipal Council, the local companies and craftsmen. There were also school and youth directors, scouts, choir and orchestra. At the unveiling of the plaque and obelisk, a lofty and highly patriotic speech devoted to Ignacy Paderewski was delivered by the chairman of the Democratic Party - Zdzisław Prochowski.