19.

pl-flag de-flag de-flag

Kościół pw. św. Bartłomieja Apostoła w Objezierzu

Die St. Bartholomäus-Kirche in Objezierze (Pfarrkirche)

The parish church of St. Bartholomew the Apostle in Objezierze

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła w Objezierzu to obiekt zabytkowy. Zbudowany prawdopodobnie w XII lub XIII w. przez joannitów poznańskich, którzy od około 1187 r. byli właścicielami Objezierza. Była to jednonawowa świątynia. Najdawniejszym świadectwem tego faktu jest romańska podbudowa nawy i wieży kościelnej, wykonana z ciosów granitowych, a  także  kamienice  z  granitu  (ciosy wmurowane  w  ściany wieży  kościelnej  i  nawy). Kościół  w  swej  architekturze ma wiele elementów  romańskich, późnogotyckich  i  późnobarokowych. Obecny kościół z cegły palonej został wzniesiony w 1550 r. przez Stanisława Objezierskiego – kanonika poznańskiego, ówczesnego plebana i współwłaściciela Objezierza, sprawującego tę funkcję w latach 1524 – 63.

Około XVI w. wydłużono nawę i dobudowano zakrystię. Kolejnej przebudowy dokonano w 1775. Wówczas Wojciech Węgorzewski wzbogacił kościół o drewniany strop i hełm wieży. Ostatnie zmiany przeprowadził Stanisław Turno w latach 1905 – 1907. Obecna świątynia jest budynkiem jednonawowym z wieżą zasadniczą oraz wieżyczką wieńczącą połączenie nawy z prezbiterium. Wnętrze kościoła kryte jest stropem z fasetą  z 1775 r.  Na jego wyposażeniu jest siedem ołtarzy, z lewej strony prezbiterium zakrystia, a na jej przeciw loża patronacka Turnów – dziedziców Objezierza z herbem rodowym „Trzy kotwice”. Pod lożą umiejscowiono rodzinne mauzoleum. Wewnątrz świątyni znajdują się też boczne kaplice – po lewej stronie św. Anny (na piętrze) i św. Antoniego, na których filarze umieszczono ambonę, a symetrycznie do niej po prawej stronie chrzcielnicę. Po prawej stronie nawy znajduje się kaplica Serca Jezusowego, na której ścianach umieszczono płyty nagrobne Andrzeja i Anny Objezierskich oraz tablice epitafijne przedstawicieli rodu Turno walczących za Ojczyznę. Wśród zabytków, które zachowały się w objezierskim kościele, należy wymienić ołtarze: główny z obrazem Wniebowzięcia Matki Bożej oraz boczne św. Klemensa i Matki Bożej  z Dzieciątkiem Jezus.

Ein historisches Gebäude stammt wahrscheinlich aus der Jahrhundertwende vom 12. zum 13. Jh. Es wurde von Johannitern aufgebaut, die seit gegen 1187 Dorfbesitzer waren. Die Kirche wurde mehrmals umgebaut, sein heutiges Aussehen unterscheidet sich wesentlich von seiner ursprünglichen Version. Die Architektur der Kirche ist eine Kombination von romanischen, spätgotischen und spätbarocken Elementen. Das Gotteshaus wurde als ein einschiffiges Gebäude errichtet. Auf die ursprüngliche Form weist der romanische Granit-Unterbau des Hauptschiffes und des Kirchenturms auf. Auch in den Wänden des Schiffes und des Turms werden die Granitsteine eingesetzt.

Das heutige Bauwerk wurde 1550 aus Ziegelsteinen erbaut. Die Kirche entstand auf Auftrag von dem Posener Kanoniker Stanisław Objezierski, der zu dieser Zeit auch Mitbesitzer des Dorfes Objezierze war und in den Jahren 1524-1563 die Funktion des Ortspfarrers erfüllte. Gegen 16. Jh. wurde das Schiff verlängert und eine Sakristei zugebaut. Im Jahre 1775 wurde die Kirche wieder umgebaut - der ehemalige Dorfbesitzer Wojciech Wegorzewski ließ eine Holzdecke und einen Turmhelm errichten. Die letzte Renovierung wurde in den Jahren 1905-1907 von dem nächsten Eigentümer des Dorfs Stanisław Turno durchgeführt.

Infolge der Arbeiten bekam die Kirche das heutige Aussehen - einschiffige Kirche mit einem Hauptturm und einem zusätzlichen Türmchen, das das Schiff und das Presbyterium krönt. Das Innere schmückt die verzierte Decke aus dem Jahre 1775. In der Ausstattung sind sieben Ältere. An der linken Seite sind das Presbyterium und die Sakristei, an der anderen Seite die Schirmherr-Loge mit dem Wappen der Familie Turno "Drei Anker“ („Trzy kotwice“). Es wurde auch ein Mausoleum der Familie Turno errichtet. Im Innenraum befinden sich auch Seitenkapellen: die St. Anna-Kapelle und die St. Antonius-Kapelle. An dem Pfeiler wurde eine Kanzel errichtet und symmetrisch von dieser an der rechten Seite ein Taufstein. In der Kapelle des Heiligen Herzens von Jesu Christi sind Grabsteine von Andrzej und Anna Objezierscy und Epitaphe der Familie Turno zu sehen. Die Epitaphe erinnern an die um Unabhängigkeit Polens kämpfende Vertreter der Familie Turno. Besonders sehenswert sind historische Ältere: der Hauptaltar mit dem Gemälde der Himmelfahrt der Allerheiligsten Jungfrau Maria und zwei Seitenältere: der St. Klemens-Alter und der Alter der Muttergottes mit dem Kind Jesu.

The parish church of St. Bartholomew the Apostle in Objezierze is a historic building. It was probably built in the 12th or 13th century by the Order of St. John of Jerusalem, who from around 1187 were the owners of the Objezierze. It was a single-aisle temple. The oldest testimony of this fact is the Romanesque foundation of the nave and the church tower, made of granite blows, as well as the tenement houses made of granite (blows built into the walls of the church tower and the nave). The church has many Romanesque, late Gothic and late Baroque elements in its architecture. The present brick church was built in 1550 by Stanislaw Objezierski - a canon from Poznan, the parish priest and co-owner of Objezierze, who held this function from 1524 to 63. Around the 16th century, the nave was extended and the sacristy was added. The next reconstruction was made in 1775. At that time Wojciech Węgorzewski enriched the church with a wooden ceiling and a tower helmet. The last changes were carried out by Stanisław Turno between 1905 and 1907. The present temple is a single-aisle building with a main tower and a smaller tower crowning the connection of the nave with the presbytery. The interior of the church is covered with a ceiling with a facet from 1775. It is equipped with seven altars, on the left side of the chancel, sacristy, and opposite it the Patronage Lodge of the Turns - the heirs of the Objezierze with the family crest "Three Anchors". There is a family mausoleum under the lodge. Inside the temple there are also side chapels - on the left side of St. Anne (upstairs) and St. Anthony, on which pillars there is a pulpit and symmetrically to it on the right side a baptismal font. On the right side of the nave there is a chapel of the Heart of Jesus and on the walls there are tombstones of Andrew and Anna Objezierski and epitaphs of representatives of the Turno family fighting for the Homeland.

Among the monuments that have been preserved in the church, especially three altars should mentioned:

The main one with the image of the Assumption of the Mother of God and the side ones of St. Clement and Mother of God with the Child Jesus.