16.

pl-flag de-flag de-flag

Pomnik Harcmistrza Jana Miękusa

Das Denkmal von Harcmistrz Jan Miękus

Monument to the Scoutmaster Jan Miękus

Idea powstania pomnika zrodziła się w 1996 roku. Jego odsłonięcia dokonano jednak dopiero rok później – 31 maja 1997 roku. Historia powstania pomnika jest długa i barwna. Na obelisku widnieje napis ,,Harcerzom Szarych Szeregów powiatu obornickiego i ich komendantowi harcmistrzowi Janowi Miękusowi”. Znane są inicjatywy obornickich harcerzy, dzięki którym pamięć o bohaterach II wojny światowej z terenu powiatu jest nadal żywa. To dzięki ich staraniom mamy w Obornikach takie ulice jak: Szarych Szeregów, Armii Krajowej, czy Harcmistrza Jana Miękusa, patrona hufca.

Jan Miękus (1911- 44) – urodził się w Nieżychowie. Po ukończeniu seminarium nauczycielskiego w Czarnkowie był w latach 1933-36 nauczycielem w Parkowie, a następnie w Obornikach. Od 1925 r. działał też w harcerstwie, m.in. jako zastępca komendanta hufca w Czarnkowie i komendant kursów żeglarskich w Kiekrzu. Zmobilizowany w 1939r. walczył w bitwie nad Bzurą. Po powrocie działał w konspiracji, m.in. jako komendant Szarych Szeregów w Obornikach. Aresztowany w 1942 r. przez gestapo; po zwolnieniu przeniósł się do Bolechowa. Ponownie uwięziony w następnym roku, trafił do poznańskiego Fortu VII i zginął w nieznanych okolicznościach.

Die Idee der Errichtung eines Denkmals zur Ehre des Pfadfinderleiters Jan Miękus entstand im Jahre 1996. Schon ein Jahr später, genau am 31. Mai 1997 wurde das Denkmal enthüllt. An dem Obelisken wurde ein Inschrift angetragen: "Zur Erinnerung an die Graue Reihen – Pfadfinder (Szare Szeregi) der Kreis Oborniki und ihren Leiter Jan Miękus".

Während des Zweiten Weltkrieges wurde der polnische Pfadfinderverband (ZHP) zur Untergrundbewegung. Die Pfadfinder der Gemeinde Oborniki unter Kommando der Organisation Graue Reihen waren seinen im Widerstand gegen Nazis durch ihre geheim durchgeführte Aktionen bekannt. Die heutigen Pfadfinder und Pfadfinderinnen der Gemeinde Oborniki unternahmen viele Bemühungen, um die Tätigkeit der Grauen Reihen unvergesslich zu machen. Aus der Initiative des Pfadfinderverbandes (ZHP) wurden einige Stadtstraßen mit den Namen der Untergrundbewegungsorganisationen genannt: Szare Szergi-Straße, Armia Krajowa-Straße, eine der Straßen wurde auch mit dem Namen von Harcmistrz Jan Miękus (Pfandfinderleiter) genannt, der zum Patron der heutigen Pfadfindereinheit Oborniki wurde.

Jan Miękus wurde 1911 in Nieżychowo geboren und starb 1944 in Poznań. In der Zwischenkriegszeit absolvierte er ein Lehrerkolleg in Czarnków, dann arbeitete er als Lehrer in Parkowo (1933-1936) und in Oborniki. Seit 1925 war er in der Pfadfinderorganisation tätig, u. a als stellvertretender Leiter der Pfadfindereinheit in Czarnków und Leiter der Segelkurse in Kiekrz.

Im Jahre 1939 wurde er zur Armee eingezogen. Bereits im Septemer 1939 war er an der Schlacht an der Bzura beteiligt. Dann war er in der Untergrundbewegung der Graue Reihen in Oborniki tätig. Im Jahre 1942 wurde er von der Gestapo inhaftiert. Nach der Entlassung wurde er nach Bolechowo versetzt. Im nächsten Jahr wurde Jan Miękus wieder verhaftet, in Posener Fort VII inhaftiert, wo er unter ungeklärten Umständen ums Leben gekommen war.

The idea of the monument was born in 1996. However, it was not unveiled until a year later - 31 May 1997. The history of the monument is long and colourful. The obelisk bears the inscription "To the Scouts of the Grey Ranks of Oborniki County and their scoutmaster commander Jan Miękus". There are known initiatives of the Oborniki scouts, thanks to whom the memory of the heroes of World War II from the area of the district is still alive. It is thanks to their efforts that we have such streets in Oborniki as: Szarych Szeregiów (Grey Ranks), Armia Krajowa (Homeland Army) or Scoutmaster Jan Miękus, the patron of the troops.

Jan Miękus (1911- 44) - was born in Nieżychow. After graduating from a teachers' seminar in Czarnków, he was a teacher in Parkowo and then in Oborniki in 1933-36. Since 1925 he was also active in the scouting as the deputy commander of the scout troops in Czarnków and the commander of sailing courses in Kiekrz. He was mobilized in 1939 and fought in the battle of Bzura. After his return, he was active in the underground as the commander of the Grey Ranks in Oborniki. Arrested in 1942 by the Gestapo; after his release he moved to Bolechow. Once again imprisoned the following year, he was transferred to the Poznań Fort VII and died in unknown circumstances.