03.

pl-flag de-flag de-flag

Nieistniejąca synagoga

Die Synagoge in der Czarnkowska-Straβe

The Jewish synagogue in Oborniki on Czarnkowska Street

Zburzona przez Niemców w okresie okupacji (obecnie w tym miejscu znajduje się dom mieszkalny). W 1940 – 1943 została rozebrana przez Żydów sprowadzonych z getta w Łodzi oraz jeńców angielskich.

Według źródeł bożnica powstała już przed rokiem 1564. Liczba społeczności żydowskiej w Obornikach znacząco wzrosła pod koniec XVI wieku, skupiając się głównie przy ulicy Żydowskiej (obecnie Czarnkowskiej), która przebiegała z północno – zachodniego narożnika Rynku w kierunku Wełny. W 1793 roku mieszkało w Obornikach 234 Żydów, co stanowiło ok. 30% populacji całego miasta (obok chrześcijan i ewangelików). W kolejnych dziesiątkach lat liczba ta zaczęła maleć. W 1819 roku już tylko 23% populacji miasta to Żydzi. A w 1910 roku stanowili już tylko 4,7 populacji miasta. W momencie wybuchu II wojny światowej w Obornikach mieszkało około 40-50 Żydów. Wszyscy wywiezieni prawdopodobnie zginęli w obozach zagłady.

 

Die Synagoge wurde während der Besatzung von Nazis verwüstet und bereits in den Jahren 1940-1943 abgerissen. Bei dem Abriss waren jüdische Zwangsarbeiter aus dem Getto in Lodz und englische Kriegsgefangene eingesetzt. Heute befindet sich an der Stelle der ehemaligen Synagoge ein Wohngebäude.

Die Entstehung der Synagoge geht auf das Jahr 1564 zurück. Im 16. Jh. wuchs die Gemeinde schnell an. Die jüdischen Bürger besiedelten vor allem die Jüdische-Straße (Żydowska-Straße) - die heutige Czarnkowska-Straße, die genauso wie in der Vergangenheit die nordwestliche Ecke des Marktplatzes mit dem Fluss Wełna verknüpft.1793 lebten in Oborniki 234 Juden, die damit 30 Prozent der Bevölkerung der Stadt stellten. Die Gesamtbevölkerung bildeten zu dieser Zeit Katholiken, Juden und Protestanten, die miteinander lebten. In nächsten Jahrzehnten sank der Anteil der jüdischen Bevölkerung. Im Jahre 1819 stellten jüdischen Bürger 23 Prozent und im Jahre 1910 nur 4,7 Prozent der Stadtbevölkerung. Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs wohnten in Oborniki nur 40-50 Bürger jüdischer Herkunft. Alle aus Oborniki stammende Juden wurden von den Nazis deportiert und wahrscheinlich in Konzentrationslagern ermordet.

The Jewish synagogue in Oborniki on Czarnkowska Street was demolished by the Germans during the occupation (nowadays, there is a house in this place). In 1940-1943 it was demolished by Jews brought from the ghetto in Łódź and English prisoners of war.

According to the hystorical sources, the synagogue was established  before 1564. The number of the Jewish community in Oborniki increased significantly at the end of the 16th century, concentrating mainly on Żydowska Street (now Czarnkowska Street), which ran from the north-western corner of the Town Square towards the Wełna River. In 1793, 234 Jews lived in Oborniki, which constituted about 30% of the entire town's population (apart from Christians and Evangelicals). In the following decades, this number began to decrease. In 1819, only 23% of the town's population was Jewish. And in 1910 they constituted only 4.7 percent of the city's population. At the outbreak of World War II, about 40-50 Jews lived in Oborniki. All the Jews were deported and probably died in death camps.