11.

pl-flag de-flag de-flag

Łazienki Obornickie

Der Łazienki-Anlagekomplex

To miejsce pełne tajemnic, bogate w historię wielu pokoleń. Także w tę tragiczną. Wybudowane podczas niemieckiej okupacji przez lata wojny stały zamknięte dla Polaków. Później, przez dekady, choć oddane mieszkańcom, popadały w ruinę. Zrewitalizowane w XXI w. stały się jednym z najpiękniejszych zakątków rekreacyjnych miasta.

Podczas II wojny światowej stacjonujące w Obornikach władze niemieckie postanowiły zagospodarować przybrzeżny teren w okolicach tzw. „mostu wronieckiego”. W 1940 roku rozpoczęto budowę kąpieliska miejskiego, w późniejszym czasie popularnie nazywanego „Łazienkami”. Do prac przy tworzeniu tego kompleksu wypoczynkowego hitlerowcy wykorzystali Żydów, którzy prawdopodobnie zostali tutaj ściągnięci z Getta w Łodzi i umieszczeni w obozie przejściowym, w byłej cegielni, przy ulicy Obrzyckiej – dziś mieszczącej się na terenie Słonaw. Natomiast do budowy sąsiadującej z kąpieliskiem ulicy Łazienkowej użyto pomników ze zlikwidowanego cmentarza Żydowskiego, znajdującego się obecnie w okolicach dzisiejszego Centrum Rekreacji Oborniki. Przy „Łazienkach” pracowali także jeńcy angielscy, których obóz mieścił się w pobliżu ulicy Obrzyckiej, w dzisiejszej hurtowni Guma. Do Obornik Niemcy przywieźli ich ponad 120. Kąpielisko dla Niemców budowali także Polacy, którzy w niemal każdą niedzielę musieli pracować, m.in. przy niwelacji terenu.

Dopiero po zakończeniu II wojny światowej „Łazienki” udostępniono mieszkańcom Obornik. Niestety kolejne lata i brak środków na modernizację doprowadziły do postępującej dewastacji terenu. Końcem dla tego miejsca okazały się lata 80. Najpierw rozebrano kabiny, a potem, m.in. z powodu niskiego stanu rzeki zaprzestano kąpieli. Jeszcze na przełomie lat 80. i 90. odbywały się tam sporadycznie festyny,  m.in. wianki, jednak był  to „łabędzi śpiew” dla tego urokliwego miejsca.

Oczekiwane przez wielu oborniczan zmiany i rozpoczęcie rewitalizacji przyniósł dopiero rok 2012. Zagospodarowanie obszaru „Łazienek” objęło lewobrzeżny teren Wełny od mostu, aż do wyspy przy małej elektrowni. Powstał urokliwy teren rekreacyjny, ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i punktami widokowymi,  a w nawiązaniu do charakterystycznych przebieralni pergola kwiatowa. Dla zapewnienia bezpieczeństwa cały teren został objęty monitoringiem. Kolejną odsłonę „Łazienek” przyniósł rok 2019, kiedy to na miejscu dawnej linii kolejowej powstała obwodnica miasta. Zburzono też stary most kolejowy, w miejscu którego stanął nowy. Zmieniły się też znacząco same „Łazienki”. Stworzono ścieżkę edukacyjną wiodącą do wyspy przy młynie Dahlmanna. W tym samym czasie przebudowano sam park. W osi charakterystycznych schodów pojawiły się ścieżki i tarasy spacerowe. Powstała też plaża i mała architektura.

 

 

Der als „Łazienki“ bekannter Park wurde in der Zeit des Zweiten Weltkriegs angelegt, initiiert von den in Oborniki ankommenden Nazi-Behörden. Die Entstehung des Parkkomplexes ist vom oft tragischen Schicksal der Kriegsgeneration geprägt. Der in der Nachkriegszeit vernachlässigte Park wurde erst im 21. Jh. wieder zu eine der schönsten Grünanlagen der Stadt.

Zu Beginn des Krieges wurde das Gebiet am Fluss Warthe, in der Nähe von der Wroniecki-Brücke (Most wroniecki) für eine Parkanlage bestimmt. Schon im Jahre 1940 entstand ein Flussfreibad - später "Łazienki" genannt. Beim Bau des Freibades wurden jüdischen Zwangsarbeitern eingesetzt. Sie kamen wahrscheinlich aus dem Getto in Lodz. In Oborniki waren sie in einem Durchgangslager inhaftiert. Der Lager befand sich in der ehemaligen Ziegelei an der Obrzyckasraße (heute ein Ortssteil von Słonawy). Die Nazis beschlossen, zum Bau der dem Park anliegenden Łazienkowa Straße die Grabsteine aus dem jüdischen Friedhof zu verwenden. Der Friedhof wurde in der Kriegszeit völlig verwüstet.

Bei dem Bau der Parkanlage arbeiteten auch englische Soldaten, die im Kriegsgefangenenlager (nicht weit von der Obrzycka Straße, an Ort der heutigen Großhandlung "Guma") inhaftiert waren. In der Zeit wurden gegen 120 englischen Gefangenen nach Oborniki deportiert. Auch die polnischen Stadteinwohner mussten jeden Sonntag auf der Baustelle tätig sein. Nur die Deutschen durften den schönen Park nutzen.

Für die Öffentlichkeit wurde die Parkanlage erst nach dem Zweiten Weltkrieg freigegeben. Besucher verbrachten gern ihre Freizeit im Łazienki-Park und erfreuten sich an dem Bad. Doch im Laufe der Zeit, wegen der mangelnden Finanzkraft der ehemaligen Gemeinde wurden die meisten Bauten zerstört und der Park vernachlässigt. In den 80-er Jahren wurden die Badekabinen abgebaut und kurz danach kam es zur Schließung des Freibades. Noch in den 80-er und 90-er Jahren organisierte man im Park Stadtfeste, die besten Zeiten der herrlichen Komplexanlage waren jedoch vorbei.

Im Jahre 2012 begann der lang erwartete Wiederaufbau. Die Arbeiten umfassten das Gebiet auf der linken Seite des Flusses Warthe, von der Brücke bis zur Insel, die sich neben dem kleinen Kraftwerk befindet. Der reizvolle Anlagekomplex wurde für vielfältige Nutzungen konzipiert. Zur Verfügung der Besucher stehen Aussichtsplattformen, Wander- und Radwege. Anstelle der ehemaligen Badekabinen entstand eine stilvolle Pergola mit vielen Sitzmöglichkeiten. Es wurden auch aus Sicherheitsgründen Überwachungskameras installiert. Die Ausbauarbeiten dauerten bis zum Jahre 2019. In der Umgebung, an der Stelle der alten Eisenbahnstrecke wurde eine Ortsumgehungsstraße errichtet.

Die Parkanlage zeigt die neusten Trends heutiger Freianlagenplanung. Im Parkhauptteil bei der Treppe wurde die reizvolle Fußgängerzone mir schönem Blick auf den Fluss eingesetzt. Bis zur ehemaligen Dahlmanner Mühle erstreckt sich ein Lehrpfad, die vor allem Kinder und Jugendliche erfreut. Einwohner und Besucher können auch an den schönen Tagen ihre Freizeit auf dem neu eingerichteten Strand genießen.

 

It was oryginaly a park and river bathing complex on the Wełna River. Obornickie Łazienki is a place full of mysteries, rich in stories and history, some of it tragic. Built under the German occupation during the years of war they were closed for Poles. Later, for decades, although available to the cities inhabitants, they fell into ruin. Revitalized in the 21st century, they became one of the most beautiful recreational corners of the city.

During World War II, the German authorities stationed in Oborniki decided to develop the coastal area near the so-called "Wroniecki bridge". In 1940, the construction of a municipal bathing place on Wełna River, later popularly known as "Łazienki", began. To construct this complex The Nazis used the Jews who were probably brought here from the Lodz Ghetto and placed in a transit camp, in a former brickyard on Obrzycka Street - today located in Slonawy. The monuments from the liquidated Jewish cemetery, which is now located in the vicinity of today's Oborniki Recreation Centre, have been used to build the neighboring Łazienkowa Street. English prisoners of war also worked at "Łazienki", whose camp was located near Obrzycka Street, in today's „Guma” warehouse. The Germans brought over 120 prisoners to Oborniki. A bathing place for the Germans was also built by Poles, who had to work almost every Sunday, e.g. at levelling the ground. It was not until the end of World War II that "Łazienki" was opened to the inhabitants of Oborniki. Unfortunately the passage of time and lack of funds for modernization led to progressive devastation of the area. The end came in  the 80's where first, the changing rooms were dismantled and then because of the low condition of the river, bathing stopped. At the turn of the 80s and 90s, occasional festivities were held there, including the local tradition of „Wianki”, but those were  the final days for this charming place.

 

In 2012 began the revitalization of „Łazienki” expected by many residents of Oborniki. The development of the "Łazienki" area covered the left-bank of Wełna River from the bridge to the island next to the small power plant. A charming recreational area has been created, with walking and cycling paths and viewing points, and in reference to the characteristic changing rooms, a flower pergola. For security reasons, monitoring was installed over the whole area. In 2019 the renovation of „Łazienki” continued. The former railway line was replaced by a city bypass. The old railway bridge was also demolished, where the new one was built. The "Łazienki" themselves have also changed significantly. An educational path leading to the island by the Dahlmann mill was created. At the same time the park itself was rebuilt. In the axis of the characteristic staircase, walking paths and terraces appeared. A beach was created and  street furniture placed.